ฝ่ายจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ

 

 

นางสาวณัฐวรรณ  อิสสระพงษ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
หัวหน้าฝ่ายจัดการฐานข้อมูล และสารสนเทศ

 


นางสาวจารุวรรณ เขียวทอง
พนักงานราชการ
นักวิชาการป่าไม้

 

ภาระหน้าที่

  • รวบรวมจัดทำฐานข้อมูลที่ตั้ง แนวเขต ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการ และการลาดตระเวนเซิงคุณภาพ
  • รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว เงินรายได้ และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
  • รวบรวมจัดท่าฐานข้อมูลสารบบคดี
  • ออกแบบ วางแผน และจัดท่าฐานข้อมูลของส่วนอุทยานแห่งชาติให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือสนับสนุนงานด้านต่างๆ เพื่อกำหนดวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและความหลากลายทางชีวภาพและข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่
  • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏีน้ติงานของหน่วยงานอื่นๆ หรือที่ได้รับมอบหมาย ในการปฏิบติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต ๖๖๔๑ นครสวรรค์ ปฏิบัติงานประจำส่วน อุทยานแห่งชาติ

ใส่ความเห็น