ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดนครสวรรค์