ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

โครงการจัดการพื้นที่ชุมชนบ้านป่าหมาก

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน

บ้านป่าหมาก มีประชากรเป็นชาวเขาเผ่าม้ง นับถือศาสนาพุทธ มีจำนวนประชากรประมาณ 151 คน แบ่งเป็นชาย 71 คน หญิง 80 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 25 ครัวเรือน