ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

โครงการจัดการพื้นที่ชุมชนบ้านโละโคะ

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน

บ้านโละโคะ มีประชากรเป็นชาวเขาเผ่าม้งและเผ่ากระเหรี่ยง นับถือศาสนาพุทธ มีประชากร ประมาณ 489 คน แบ่งเป็น ชาวเขาเผ่าม้ง 194 คน แบ่งเป็นชาย 101 คน หญิง 91 คน และชาวเขา เผ่ากระเหรี่ยง 295 คน แบ่งเป็น ชาย 157 คน หญิง 138 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 117 ครัวเรือน