ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

          1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ โดยมุ่งส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับราษฏรในพื้นที่

          2. ยกระคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฏรในพื้นที่ ให้ดีขึ้น

          3. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ให้กับราษฏรชาวไทยภูเขา บ้านป่าคา บ้านโละโคะ บ้านป่าหมาก

พื้นที่เป้าหมาย

          1. พื้นที่จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เนื้อที่ 1,340 ไร่

          2. พื้นที่ขยายผลโครงการทั้งหมด 16,208 ไร่ ประกอบด้วยหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่                      

                    – บ้านป่าคา หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

                    – บ้านโละโคะ บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 10 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน

          บ้านป่าคา มีประชากรเป็นชาวเขาเผ่าม้ง นับถือศาสนาพุทธ มีจำนวนประชากรรวม 1,276 คนแบ่งเป็นชาย 653 คน หญิง 623 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 278 ครัวเรือน อาชีพหลัก คือ ทำนา ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ปลูกมันสำปะหลัง อาชีพเสริม คือ ค้าขาย เลี้ยงสุกร

          รายได้เฉลี่ยของประชากรปี พ.ศ. 2553 มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 39,146.44 บาท/คน/ปี

           รายได้เฉลี่ยของประชากรปี พ.ศ. 2557 มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 43,138 บาท/คน/ปี

          รายได้เฉลี่ยของประชากรปี พ.ศ. 2561 มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 105,164 บาท/คน/ปี

          บ้านโละโคะ มีประชากรเป็นชาวเขาเผ่าม้งและเผ่ากระเหรี่ยง นับถือศาสนาพุทธ มีประชากร ประมาณ 489 คน แบ่งเป็น ชาวเขาเผ่าม้ง 194 คน แบ่งเป็นชาย 101 คน หญิง 91 คน และชาวเขา เผ่ากระเหรี่ยง 295 คน แบ่งเป็น ชาย 157 คน หญิง 138 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 117 ครัวเรือน

          บ้านป่าหมาก มีประชากรเป็นชาวเขาเผ่าม้ง นับถือศาสนาพุทธ มีจำนวนประชากรประมาณ 151 คน แบ่งเป็นชาย 71 คน หญิง 80 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 25 ครัวเรือน

          รายได้เฉลี่ยของประชากรปี พ.ศ. 2557 มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 56,506 บาท/คน/ปี

          รายได้เฉลี่ยของประชากรปี พ.ศ. 2561 มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 63,000 บาท/คน/ปี

ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่

          ภูมิอากาศ  มีอากาศหนาวเย็น ท้องฟ้าโปร่ง ส่วนฤดูร้อนจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อุณหภูมิเฉลี่ย 10 – 30 องศาเซลเซียส

          พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ พบว่าอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ (1A) โดยอยู่ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก  มีพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหมด 1,129.29 ตารางกิโลเมตร ไหลบรรจบกับแม่น้ำปิง โดยมีทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกมาทิศตะวันตก

          อุทกวิทยาน้ำผิวดิน ลำน้ำคลองสวนหมาก ปริมาณน้ำฝน ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก มีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน 1 สถานี ที่อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเท่ากับ 1,094.6 มิลลิเมตร/ปี ปริมาณน้ำท่าสถานีตรวจวัดบ้านใหม่ (รหัสสถานี P 26A) ทำการตรวจวัดปริมาณน้ำท่าในคลองไพร ซึ่งเป็นลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำคลองสวนหมาก มีพื้นที่รับน้ำส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของที่ทำการอุทยานฯ พื้นที่รับน้ำ 969 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 354.11 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นน้ำท่าเฉลี่ย 0.365 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อตารางกิโลเมตร

ข้อมูลด้านการเกษตร

พืชเกษตรที่ชุมชนชาวไทยภูเขานิยมปลูก ได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง พริก กะหล่ำปลี ข้าวไร่

พืชที่ทดลองปลูกในสถานีฯ ได้แก่

          1. ผักชนิดหัวไชเท้าสีม่วง

          2. ผักชนิดผักกาดขาวปลีญี่ปุ่น

          3. มะเขือม่วงกลม

          4. ผักชนิดมะเขือม่วงยาว                                                                     

          5. พืชไร่ชนิดข้าวโพดหวานสองสี

          6. ผักชนิดแตงกวาญี่ปุ่น

          7. ผักชนิดซุกินีสีเหลือง-เขียว

          8. ฟักทองญี่ปุ่นสีเขียว

          9. ฟักทองญี่ปุ่นสีส้ม

          10. ผักชนิดสลัดแก้ว

          11. ผักชนิดไป๋ฉ่าย

          12. ผักชนิดฮ่องเต้ก้านเขียว

          13. ผักชนิด เรดโอ๊ค-กรีนโอ๊ค

          14. สตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา มีเนื้อที่ 1,340 ไร่