Black Ribbon

}
  บึงบอระเพ็ด
  จังหวัดนครสวรรค์
  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
  จังหวัดนครสวรรค์
  อุทยานแห่งชาติคลองลาน
  จังหวัดกำแพงเพชร
  อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
  จังหวัดกำแพงเพชร
  วนอุทยานเขาหลวง
  จังหวัดนครสวรรค์

   

   

   

  ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

         วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เข้าร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 โดยมีพันเอกอนุสรณ์ ธูปทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณบ้านเขาแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์   อ่านเพิ่มเติม


  ส่วนอุทยานแห่งชาติ

         นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และตรวจเยี่ยมที่หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ คล.1 (แม่พืช) โดยมีนายสุระชัย โภคะมณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  อ่านเพิ่มเติม

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

           วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.30 น.ข้าราชการ และพนักงาน สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่ โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มาให้บริการ ณ บริเวณมุมสร้างสรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 มีผู้เข้ารับบริการจำนวน 40 ราย  อ่านเพิ่มเติม

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

          นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายอภิชา อยู่สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาอุปสรรค พร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็น เสบียงอาหาร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานโดยมีนายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และร่วมบินตรวจสอบสภาพป่าโดยใช้อากาศยานบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร  อ่านเพิ่มเติม

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

             นายณรงค์ มหรรณพ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้เดินไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ตามส่วนราชการของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  อ่านเพิ่มเติม
  18194207 1363946930351972 5844524147375988074 n 18301771 1364803343599664 3910732489193879475 n 18300871 1367099476703384 283204280432918410 n

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

            นายณรงค์ มหรรณพ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 โดยมีนายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมการรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานปัญหา อุปสรรค ในภาพรวมของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  อ่านเพิ่มเติม

  18222512 1363909303689068 2351551232625107396 n

   18221907 1363908580355807 5913782026055470119 n  18199079 1363908843689114 2495949942143342899 n

   


   ส่วนอุทยานแห่งชาติ

           วันที่ 14 เมษายน 2560 นายธวัชชัย เพชระบูรณิน ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.12(นครสวรรค์) ได้ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการดูแล ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า  อ่านเพิ่มเติม

   


   ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า

             วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ โดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๒ เมษายน) อ่านเพิ่มเติม

   


  กลุ่มงานกฎหมาย

         สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ขอน้อมนำเผยแพร่พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นแนวทางในการดำรงตน ของประชาชน และเจ้าหน้าที่  อ่านเพิ่มเติม

   


  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

        ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2560 อ่านเพิมเติม

   


   ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

       ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรฯ รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2560 Cr : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  อ่านเพิมเติม

   


  บ้านป่ากาแฟ & Co-Working Space

   

  View the embedded image gallery online at:
  http://paro12.dnp.go.th/paro12/index.php#sigFreeIdbb5f1571be

  CLOCK
  May 2017
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4
  045089
  วันนี้
  เมื่อวานนี้
  สัปดาห์นี้
  สัปดาห์ที่แล้ว
  เดือนนี้
  เดือนที่แล้ว
  ตลอดวันนี้
  1107
  3973
  8849
  16294
  45089
  0
  45089

  Your IP: 54.196.24.102
  2017-05-24 11:33
  Visitors Counter