THAILAND
0575651
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
170
409
2625
567293
579
33877
575651

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2023-12-02:29
Visitors Counter

JBGMusic

บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน

DSC 0162kll

โครงสร้างผู้บริหาร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12


                                                          

                                                         Rungroj
 

                      Nongluk                       chamnarn 4
                      Jackrit                       Anupong 3
                      weeraya2                       Twatchai3
                      natthachai2                       sujitra prasan
                                                                    sungwan2
                      Ajara                        Kampol
                                                                    kamphol it

 

LogoContentHome001 9

"พินัยกรรมธรรมชาติ" เป็นเหมือนกับพินัยกรรมที่ธรรมชาติได้เขียนไว้เป็นมรดกให้คนรุ่นหลัง มรดกซึ่งก็คือผืนป่าและความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่ เหลืออยู่น้อยนิด ซึ่งใกล้จะหมดไปจากประเทศ... ธรรมชาติให้สิ่งนี้ไว้กับคนไทย 60 ล้านคน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่า เราทุกคน จะจัดการกับมรดกชิ้นนี้อย่างไร ทางออกที่เราจะเป็นผู้เลือก ไม่ว่าจะรักษา หรือทำลาย คำตอบขึ้นอยู่กับใจของเราทุกคน...


วิดิทัศน์ (VTR) กรมอุทยานแห่งชาติฯ (8 ธ.ค.2563 สารคดีสั้นเนื่องใน “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับ Green Asia Films)


“ทุกย่างก้าวคือการอนุรักษ์ ทุกอุปสรรคคือความเสียสละเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ” ชมสารคดี การลาดตระเวนเชิงคุณภาพจากอดีตสู่อนาคต (Smart Patrol From the past to the future) ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ Smart Patrol System นำมาใช้ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของไทย เพื่อให้เจ้าหน้าพิทักษ์ป่าที่มีข้อมูลและเทคโนโลยี ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมศักยภาพทั้งในการป้องกัน การปราบปราม และการจัดการพื้นที่โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป

ผู้พิทักษ์ป่า by คาราบาว


ผู้พิทักษ์ป่า by SCG


ชีวิตผู้พิทักษ์ป่า


ผู้หญิงกับงานพิทักษ์ป่า


มหิงสา ควายป่าฝูงสุดท้ายแห่งห้วยขาแข้ง


เรื่องเล่าจากป่า

 

LineHorizonGif

DSC 0147 1mbskgmbk


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
19/47 ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์  : 0-5622-1140 โทรสาร  : 0-5622-2735  E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                      ส่วน/กลุ่ม/ศูนย์     เบอร์ภายใน
ผู้อำนวยการสำนักฯ 12 601
 -งานหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักฯ 603
 หัวหน้าฝ่ายการคลัง 604
-ฝ่ายการคลัง  605
-ฝ่ายการพัสดุและอาคารสถานที่ 602,606,610
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  607
 -ฝ่ายบริหารทั่วไป  608
-ฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผล 609
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 611
-ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 612
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 613
-ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 614
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 615
 -ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  616
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 617
-ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 618
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ 619
-ส่วนอุทยานแห่งชาติ 620
ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ 621
-ส่วนจัดการต้นน้ำ 622
ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 623
ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ 624
กลุ่มงานกฎหมาย 625
กลุ่มงานวิชาการ 626,627
ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 628
ศูนย์ SMART PATROL 629
หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ 630

 Map2


 

DSC 0162kll

imA 17

หน้าที่ตามกฎหมาย  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2547 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121
ตอนพิเศษ 26 ก วันที่ 24 มิถุนายน 2547 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ไว้ดังนี้

1)จัดทำแผนบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหลักและนโยบายของกรม

2)ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าไม้และการจัดการพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์ในลักษณะงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า งานอุทยานแห่งชาติ งานอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร งานจัดการไฟป่า งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายในพื้นที่อนุรักษ์ งานควบคุมตามกฎหมายป่าไม้ และงานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3)สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์

4)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ข้าราชการ                                         94 อัตรา

ลูกจ้างประจำ                                     52 อัตรา

พนักงานราชการ                             522 อัตรา

พนักงานจ้างเหมา                           338  อัตรา

รวมทั้งสิ้น                                     1,006  อัตรา

imA 24

LineHorizonGif