069914
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
479
0
1643
66345
1643
7689
69914

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2020-12-05:02
Visitors Counter
บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

          วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 26 โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมพิธีฯเปิดผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

       โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 26 ซึ่งเป็นข้าราชการที่บรรจุใหม่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งสิ้น 124 คน ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) มีข้าราชการบรรจุใหม่ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน คือ นางสาวขนิษฐา เปี่ยมพัฒนพันธุ์ สำหรับการฝึกอบรมข้าราชการใหม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีความรู้ ความสามารถมีสมรรถณะ และจรรยาที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชน และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม สร้างเครือข่ายและสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สามารถดำรงตนอย่างสมดุลและเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป