THAILAND
0716149
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
245
1917
7195
700157
2924
31256
716149

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-03-03:21
Visitors Counter

JBGMusic

กิจกรรม “พัฒนาผู้เรียนลูกเสือวิสามัญเข้าค่ายพักแรม”
วันที่ 19 ธันวาคม 2565 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) โดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด อำนวยความสะดวกให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ที่มาจัดกิจกรรม “พัฒนาผู้เรียนลูกเสือวิสามัญเข้าค่ายพักแรม” ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 168 คน
ข้อมูล/ภาพ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด

 
พิธีเปิดงาน “เย็นดูดาว เช้าดูนก และเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ”
วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ สำนักบริหารพื้นที่อนรักษ์ที่ 12 มอบให้นางสาววีรยา โอชะกุล ผู้อำนวยส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมพิธีเปิดงาน “เย็นดูดาว เช้าดูนก และเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ” โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
ข้อมูล/ภาพ : ผู้อำนวยส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
 
กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือในการดำเนินงาน โดยในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้ให้ความสำคัญในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย และตามระเบียบ แก่นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และได้มอบหมายให้ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าและฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 มีความประสงค์ให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บุคลากรมีความสุขในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีความพึงพอใจ และเกิดความรักความผูกพันต่อองค์การ บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ ซึ่งมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือองค์กร เมื่อมีปัญหาทำให้องค์กรมีความยั่งยืน โดยได้เน้นย้ำ การปฏิบัติงานแบบ "สะอาด สบาย และ 2 สุข" คือ
"ความสะอาด" ของอาคารสถานที่ และของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
"ความสบาย" ร่มรื่น มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
"สุขภาพ" ร่างกายด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และสร้างวินัยตามระเบียบ แล้วจะได้รับสุขที่สองคือ "ความสุข" ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการปรับภูมิทัศน์สถานที่ เช่น ปรับปรุงป้ายหน้าสำนักงาน และบ่อน้ำพุหน้าอาคารสำนักงาน
โดยมีเจ้าภาพกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) ครั้งนี้ คือส่วนอำนวยการและกลุ่มงานกฎหมาย ณ มุมสร้างสรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำ นักสื่อความหมายรักษ์พงไพร สพฐ.
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำ นักสื่อความหมายรักษ์พงไพร สพฐ. ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 60 คน เพื่อพัฒนาแกนนำ นักสื่อความหมายรักษ์พงไพร ปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงคุณค่า เกิดความรักหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และต่อยอดขยายผล โดยนำความรู้ได้ที่ไปสอนพี่น้อง เพื่อน นักเรียนในโรงเรียน ครอบคัว และชมุชน ให้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า
ข้อมูล/รูปภาพ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี สบอ.12 (นครสวรรค์)
 
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศ
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) โดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ที่มาจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และกิจกรรมค่ายการเรียนรู้รักสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 311 คน
ข้อมูล/ภาพ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด