THAILAND
0716104
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
200
1917
7150
700157
2879
31256
716104

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-03-03:52
Visitors Counter

JBGMusic

บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน

info


sansanee it12


 

ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ IT) สบอ.12 (นครสวรรค์)

                     หน้าที่ความรับผิดชอบ

                     - กำหนดแผนปฏิบัติการควบคุมกำกับดูแลประสานงานด้านการจัดการระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้ทันสมัยเป็นไปตามนโยบายระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                - ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายข้อมูล (Network) ภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ให้สามารถเชื่อมโยง รับ - ส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้ระบบอินเตอร์เน็ต (ISP) สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

                   - ประสานงาน  ส่วน/กลุ่ม/ศูนย์  และหน่วยงานภาคสนาม  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ได้ตรวจสอบข้อมูลภูมิสารสนเทศป่าอนุรักษ์  ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  ให้เป็นปัจจุบัน

                     -   แนะนำ  ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดความรู้ด้านโปรแกรมปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง  แก่บุคลากรของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  ให้สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                     -  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


 

vichakan


atjara sim research


กลุ่มงานวิชาการ

                   หน้าที่รับผิดชอบ

                   -  ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ ระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่า และวิทยาการด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ

                   - สนับสนุน ประสาน และส่งเสริมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์หรือสถานี หรือแหล่งทดลองทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ

                   -  การเผยแพร่กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดหรือให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                   การบริหารงานภายใน

                   กลุ่มงานวิชาการแบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ และพนักงานราชการ โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแล และบริหารงานของ นางอัจฉรา ซิ้มเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่  2209/2561  ลงวันที่  13  มิถุนายน พ.ศ. 2561  ดังนี้

                    1. งานบริหารทั่วไป

                    2. งานศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้


 

animal


Jiradech wildlife


 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

                    หน้าที่รับผิดชอบ

                   -   ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามที่ได้รับจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

                   -   กำหนดแผนการปฏิบัติงานและประสานการจัดทำแผน  ด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่

                   -   ควบคุม  ติดตามการดำเนินงาน และประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ในพื้นที่รับผิดชอบ

                   การบริหารงานภายใน

                    ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  แบ่งการปฏิบัติงานภายในและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ   โดยแบ่งการบริหารงานภายในออกเป็น 3 ฝ่าย

                     1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                     2. ฝ่ายวิชาการและการอนุญาตสัตว์ป่า

                     3. ฝ่ายจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า              


 

forestanimal


sujitra prasan


ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

                  หน้าที่ความรับผิดชอบ

                    - กำหนดแผนปฏิบัติการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า กับชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการในภูมิภาค

                    - ประสานความร่วมมือ และผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กับชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการในภูมิภาค

                    - แก้ไขปัญหา อุปสรรค ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทางการบริหารร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  ในสังกัด และส่วนราชการอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่รับผิดชอบ

                    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ภายใต้ภารกิจและอำนาจหน้าที่

                    - พัฒนาแนวทาง วิธีการ ในการส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการในภูมิภาคให้มีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

                    - ติดตาม รวบรวม ประเมินผลการปฏิบัติงานการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่รับผิดชอบ

                    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                 การบริหารงานภายใน

                      ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายในและ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ 

                   1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

                   2. ฝ่ายประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

                   3. ฝ่ายประสานงานยุทธศาสตร์จังหวัด


 

NationalPark


Twatchai


 ส่วนอุทยานแห่งชาติ

                    หน้าที่รับผิดชอบ

                   -  กำหนดแผนการปฏิบัติการ และประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่

                   -  ควบคุม ติดตามการดำเนินงานและประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานในพื้นที่รับผิดชอบ

                     การบริหารงานภายใน

                    ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ  ข้าราชการ และพนักงานราชการ โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแล และบริหารงานของนายธวัชชัย เพชระบูรณิน ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่ 2481/2555
ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2555 แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย 1 ศูนย์ฯ

                   1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

                   2. ฝ่ายอนุรักษ์และจัดการอุทยานแห่งชาติ

                   3. ฝ่ายนันทนาการและการท่องเที่ยว

                   4. ฝ่ายวิชาการ

                   5 ศูนย์ลาตระเวนเชิงคุณภาพ